Privacy statement Decorum Company 

Decorum hecht veel waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met persoonsgegevens van al onze relaties. Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 1. wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 2. wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 3. wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 4. wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 5. wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Decorum is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Decorum bewaart slechts noodzakelijke gegevens van leveranciers, klanten en overige relaties. Decorum maakt gebruik van een online CMR programma waarin NAW en bedrijfsgegevens geregistreerd worden. Met deze partij heeft Decorum een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:  

 1. NAW gegevens
 2. Bedrijfsgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. Factuuradres
 5. Emailadres
 6. Betalingsgegevens


Registreren webshop
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie zullen wij een account aanvragen bij het platform FloraXchange, waarop onze webshop draait. Vervolgens ontvangt u vanuit het platform FloraXchange uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens worden dus niet door Decorum bewaard. bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies
De website van Decorum maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op de harde schijf van de computer worden opgeslagen. Onze cookies gebruiken we om uw taalselectie te onthouden en om de site navigatie te laten werken. Cookies worden nooit gebruikt om gegevens van persoonlijke aard of anderszins uit te lezen of te onderscheppen. Ze bevatten ook geen virussen of trojans. Ze zijn veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incidenten op websites over de hele wereld gebruikt. Cookies kunnen verwijdert worden door gebruik te maken van de help functie van de webbrowser.

Google Tag Management
Wij gebruiken Google Tag Manager om het verkeer en het bezoekersgedrag van onze websitepagina's bij te houden. Tevens hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, waarmee er afspraken zijn gemaakt over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Onze data en applicaties staan op Microsoft servers welke continu geüpdatet worden met de laatste software updates om eventuele beveiligingslekken tegen te gaan. Toegang kan alleen verkregen worden met een username en password welke regelmatig veranderd worden. Verder is ons netwerk beveiligt door een router met firewall. Daarnaast zit onze mail in de cloud bij Microsoft, waardoor deze beveiliging onder Microsoft valt. 

Datalek
Indien er sprake is van een datalek, zal Decorum adequate maatregelen treffen conform de Wet meldplicht datalekken, Decorum zal een datalek melden bij de Autoriteits Persoonsgegevens en indien nodig en relevant aan getroffen relaties.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Decorum onderzoekt eenmaal per jaar welke klanten en/of relaties niet meer actief zijn en/of noodzakelijk te bewaren. Op basis van dit onderzoek verwijdert Decorum gegevens of vraagt klanten en relaties om de gegevens te mogen bewaren

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
World Horti Center
Europa 1
2672 ZX Naaldwijk
The Netherlands

Phone: 0031(0) 174 615 372
Fax: 0031(0) 174 62 35 91
info@decorumcompany.com  

KvK-nummer: 27242503
BTW-nummer: NL8080.66.973.B.01
Administratienummer FloraHolland: 63896
EAN nummer: 8714231226925